Header Ads

iBiznesPlan

Co muszę wpisać do programu iBiznesPlan, a co program wygeneruje sam ?

Użytkownik musi wprowadzić do programu niezbędne dane wejściowe:
 • Nazwy i wartości pozycji inwestycyjnych, kosztów eksploatacji, przychodów ze sprzedaży w poszczególnych okresach.
 • W przypadku pozycji kosztów i przychodów można wprowadzić ilości jednostek i wartość jednostkową dla każdej pozycji. Wartość sprzedaży i kosztów całkowitych dla każdej pozycji program wyliczy sam.
 • Nazwy pozycji kapitału obrotowego (wybieramy z list wyboru) oraz liczbę dni rotacji. Następnie wybieramy dla poszczególnych pozycji kapitału obrotowego pozycje kosztowe związane z daną pozycją. Po wybraniu, istnieje możliwość automatycznego obliczanie wartości poszczególnych składników kapitału obrotowego w kolejnych latach projekcji.
 • Informacje podstawowe dotyczące projekcji finansowania własnego: ilość udziałów (lub akcji) oraz cenę emisyjną i nominalną.
 • Informacje podstawowe dotyczące projekcji finansowania obcego (kredyty lub pożyczki): transze kredytu, stopę procentową, długość okresu spłaty kredytu.
 • Treść podrozdziałów części opisowej biznesplanu. Program posiada pre definiowaną treść dla części opisowej, która można przystosować do własnych celów.
Program oblicza i generuje:

 • Obliczy amortyzację dla poszczególnych pozycji,
 • Istnieje możliwość powiązania poszczególnych pozycji kosztów z pozycjami przychodów ze sprzedaży i na tej podstawie dokonania obliczenia wartości wybranych pozycji,
 • Oszacuje wartość likwidacyjną inwestycji,
 • Obliczy i wygeneruje szczegółowe harmonogramy spłaty kredytu (metodą annuitetową lub kapitałową).
 • Obliczy transze finansowania własnego,
 • Generuje dowolne wykresy związane z danymi wejściowymi i analizami, które mogą zostać wstawione w dowolne miejsce raportu,
 • Przygotowuje szablon dla części opisowej biznes planu wraz z pre definiowaną treścią,
 • Generuje kompletną analizę finansowo ekonomiczną na podstawie wprowadzonych danych,
 • Generuje raporty gotowe do wydruku (do wyboru):
      biznesplan
      analiza finansowa
      część opisowa dla biznesplanu,
 • Weryfikuje prawidłowość przeprowadzonych obliczeń.

Brak komentarzy