Przejdź do głównej zawartości

Raporty w formacie HTML i PDF

Programy iBiznesPlan oraz Analiza SWOT wyposażone są w edytor tekstu, który umożliwia edytowanie i drukowanie  raportów, które generowane są przez program. Opracowując biznes plan lub analizę SWOT jako wynik końcowy otrzymujemy dokument (raport) z biznes planem lub analizą SWOT. Również wyniki prac cząstkowych, które są składnikami raportu końcowego możemy wygenerować i edytować w edytorze  programu. Dokumenty tworzone w edytorze programu zapisywane są w formacie wewnętrznym programu (pliki z rozszerzeniem rvf).

Format HTML (strona internetowa)


Raporty (dokumenty) z edytora programów iBiznesPlan i Analiza SWOT możemy zapisać w kilku innych formatach. Najbardziej przydatnym formatem jest format strony internetowej (pliki z rozszerzeniem html). W tym celu należy kliknąć na przycisk (Zapisz jako strona html). W wyniku następuje wygenerowanie nowego pliku w formacie strony internetowej HTML, który zawiera treść z pola edytora. W oknie programu wyświetlany jest komunikat z którego możemy dowiedzieć się gdzie został zapisany plik html i jaka jest jego nazwa. Następnie plik zostaje otwarty w oknie domyślnej dla danego komputera przeglądarki internetowej.


Po otwarciu pliku w oknie przeglądarki internetowej możemy plik przeglądać i wydrukować. Ponieważ w powszechnym użyciu jest kilka przeglądarek internetowych dalsze informacje będą odnosiły się do przeglądarki Mozilla Firefox.

W celu przygotowania pliku do wydruku należy wybrać i uruchomić opcje menu głównego przeglądarki Firefox:
  • Widok > Kodowanie tekstu i wybrać: Środkowoeuropejski (Windows), a następnie ...
  • Plik > Podgląd wydruku (formatowanie wydruku). Zaleca się wybranie orientacji poziomej (Ustawieni strony) oraz Skali w zależności od potrzeb.

Format PDF

Korzystając z możliwości jakie daje przeglądarka internetowa Firefox możemy zapisać wygenerowany wcześniej plik formatu HTML jako plik formatu PDF. Aby było to możliwe musimy zainstalować w przeglądarce  Firefox odpowiedni dodatek, który umożliwi przekonwertowanie strony HTML w plik formatu PDF. Jednym z takich dodatków, który możemy zainstalować w przeglądarce jest WebToPDF. Dodatek możemy pobrać ze strony: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/webtopdf/


Zapisz
jako strona
html
Po zainstalowaniu w przeglądarce internetowej dodatku WebToPDF zostaje dodana nowa pozycja do menu kontekstowego przeglądarki. Menu kontekstowe wywołujemy prawym przyciskiem myszy po najechaniu kursorem na pole z treścią strony. Nowa pozycja w menu kontekstowym nosi nazwę WebToPDF. Po kliknięciu na pozycję WebToPDF zostaje aktywowane podmenu. W celu zapisania strony internetowej HTML jako plik PDF wybieramy z podmenu pozycję Save as PDF.W Internecie dostępnych jest wiele dodatków do różnych przeglądarek oraz usług online, które umożliwiają przekonwertowanie strony formatu HTML w plik formatu PDF. W celu wybrania odpowiadającej indywidualnym potrzebom aplikacji zaleca się wyszukanie i wypróbowanie innych dodatków lub usług. W przypadku dodatków do przeglądarek należy wybierać tylko te, które umożliwiają przekonwertowanie plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wartość początkowa środka trwałego

Każda inwestycja rzeczowa związana jest z zakupem lub wytworzeniem dóbr materialnych, które po oddaniu do eksploatacji stają się środkami trwałymi. W programie iBiznesPlan wartości nabytych i wytworzonych przez inwestora środków trwałych wpisujemy w opcji Nakłady Inwestycyjne. Opcja ta służy również do generowania tabeli amortyzacyjnej.


Kluczowym w tej opcji jest określenie początkowej wartości środka trwałego oraz określenie punktu (daty) od którego rozpoczyna się naliczanie amortyzacji. W momencie rozpoczęcia liczenia amortyzacji mówimy już o środku trwałym.

W przypadku nabycia środka trwałego jego wartość początkowa określana jest na podstawie ceny nabycia, którą powiększamy o koszty związane z zakupem, które to koszty naliczane są do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania.

W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie (np. budowa hali, budynku biurowego, drogi) jego wartość początkową stanowi koszt wytworzenia (określamy w cenie nabycia: zużytych do wytworze…

Co muszę wpisać do programu iBiznesPlan, a co program wygeneruje sam ?

Użytkownik musi wprowadzić do programu niezbędne dane wejściowe:
Nazwy i wartości pozycji inwestycyjnych, kosztów eksploatacji, przychodów ze sprzedaży w poszczególnych okresach. W przypadku pozycji kosztów i przychodów można wprowadzić ilości jednostek i wartość jednostkową dla każdej pozycji. Wartość sprzedaży i kosztów całkowitych dla każdej pozycji program wyliczy sam. Nazwy pozycji kapitału obrotowego (wybieramy z list wyboru) oraz liczbę dni rotacji. Następnie wybieramy dla poszczególnych pozycji kapitału obrotowego pozycje kosztowe związane z daną pozycją. Po wybraniu, istnieje możliwość automatycznego obliczanie wartości poszczególnych składników kapitału obrotowego w kolejnych latach projekcji. Informacje podstawowe dotyczące projekcji finansowania własnego: ilość udziałów (lub akcji) oraz cenę emisyjną i nominalną. Informacje podstawowe dotyczące projekcji finansowania obcego (kredyty lub pożyczki): transze kredytu, stopę procentową, długość okresu spłaty kredyt…