Przejdź do głównej zawartości

Wartość początkowa środka trwałego

Każda inwestycja rzeczowa związana jest z zakupem lub wytworzeniem dóbr materialnych, które po oddaniu do eksploatacji stają się środkami trwałymi. W programie iBiznesPlan wartości nabytych i wytworzonych przez inwestora środków trwałych wpisujemy w opcji Nakłady Inwestycyjne. Opcja ta służy również do generowania tabeli amortyzacyjnej.

Biznes Plan z programem iBiznesPlan
iBiznesPlan Max

Kluczowym w tej opcji jest określenie początkowej wartości środka trwałego oraz określenie punktu (daty) od którego rozpoczyna się naliczanie amortyzacji. W momencie rozpoczęcia liczenia amortyzacji mówimy już o środku trwałym.

W przypadku nabycia środka trwałego jego wartość początkowa określana jest na podstawie ceny nabycia, którą powiększamy o koszty związane z zakupem, które to koszty naliczane są do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania.

W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie (np. budowa hali, budynku biurowego, drogi) jego wartość początkową stanowi koszt wytworzenia (określamy w cenie nabycia: zużytych do wytworzenia środków trwałych, usług obcych, wynagrodzeń, odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania i innych kosztów, które można w sposób bezpośredni powiązać z przyszłym środkiem trwałym).
biznesplan
Analiza Finansowo Ekonomiczna w programie iBiznesPlan

Do kosztu wytworzenia środka trwałego nie wolno zaliczać:
  • kosztów ogólnych zarządu, 
  • kosztów sprzedaży, 
  • pozostałych kosztów operacyjnych, 
  • odsetek od kredytów, prowizji, które naliczane są po dacie oddania środka trwałego do eksploatacji.
W programie iBiznesPlan nie są zaimplementowane mechanizmy, które dzielą odsetki od kredytu na część powiększającą wartość początkową środka trwałego oraz pozostałą część zaliczaną do kosztów finansowych. Taki podział użytkownik programu musi wykonać we własnym zakresie.

W przeważającej ilości przypadków inwestycji rzeczowych ten przypadek nie występuje i nie ma konieczności zaliczania części odsetek do środka trwałego. W sytuacji, gdy inwestor spłaca odsetki (a właściwie prognozuje spłatę), przed oddaniem środka trwałego do eksploatacji, w pierwszej kolejności sprawdźmy, czy są to wartości, które mogą mieć znaczenie dla oceny inwestycji. Należy mieć przede wszystkim na uwadze, że analiza w biznes planie, to nie analiza rzeczywistej sytuacji, a prognoza wykonywana w warunkach niepewności i ryzyka. Większe znaczenie dla oceny biznes planu będą miały zawyżone lub zaniżone wartości kosztów lub przychodów, niż nie uwzględnienie w wartości początkowej środka trwałego, zwykle znikome wartości, wynikające z prognozowanych do zapłacenia odsetek w okresie budowy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Raporty w formacie HTML i PDF

Programy iBiznesPlan oraz Analiza SWOT wyposażone są w edytor tekstu, który umożliwia edytowanie i drukowanie  raportów, które generowane są przez program. Opracowując biznes plan lub analizę SWOT jako wynik końcowy otrzymujemy dokument (raport) z biznes planem lub analizą SWOT. Również wyniki prac cząstkowych, które są składnikami raportu końcowego możemy wygenerować i edytować w edytorze  programu. Dokumenty tworzone w edytorze programu zapisywane są w formacie wewnętrznym programu (pliki z rozszerzeniem rvf).

Format HTML (strona internetowa)
Raporty (dokumenty) z edytora programów iBiznesPlan i Analiza SWOT możemy zapisać w kilku innych formatach. Najbardziej przydatnym formatem jest format strony internetowej (pliki z rozszerzeniem html). W tym celu należy kliknąć na przycisk (Zapisz jako strona html). W wyniku następuje wygenerowanie nowego pliku w formacie strony internetowej HTML, który zawiera treść z pola edytora. W oknie programu wyświetlany jest komunikat z którego możemy do…

Jedna licencja i dwie instalacje programu na różnych komputerach

Co pewien czas otrzymuję pytania na temat licencji programu iBiznesPlan lub Analiza SWOT.
"Pytam w kwestii licencji gdyż widzę na fakturze, że jest to licencja jednostanowiskowa. Rozumiem, że jak wrzucę w drugi komputer na tą samą licencję to program też będzie działał?"
W pytaniu zawarte są dwie kwestie:

1. Licencja jednostanowiskowa, a instalacja na więcej niż jednym komputerze

W pomocy programu można znaleźć akapit Licencja zawierający treść licencji programu, w którym możemy przeczytać:

    "W ramach licencji dopuszczalnym jest dodatkowe zainstalowanie Programu na jednym komputerze Licencjobiorcy. Jednostanowiskowa licencja zezwala na korzystanie z Programu jednocześnie tylko przez jedną osobę"

 ... co oznacza, że Licencjobiorca może zainstalować program na dwóch komputerach, z tym, że jednoczesna praca na tych komputerach nie jest dozwolona zgodnie z licencją. Opcja zainstalowania programu na dwóch komputerach umożliwia zainstalowanie programu np: jedna instalac…

Rejestracja programu iBiznesPlan

Program iBiznesPlan wymaga rejestracji na każdym komputerze, na którym został zainstalowany. W wyniku rejestracja zostają odblokowane wszystkie funkcje i opcje programu. Bez rejestracji program będzie działał, ale część funkcji będzie zablokowana.

Aby dokonać rejestracji programu należy w pierwszej kolejności zainstalować program na swoim komputerze. Następnie uruchamiamy program. W wyniku aktywuje się okno główne programu (poniższe plansze pokazują procedurę rejestracji programu na przykładzie programu iBiznesPlan One):

1. Okno główne programu


2. Z menu głównego programu wybieramy Pomoc > Rejestracja Programu
3. W wyniku aktywuje się okno "Rejestracja iBiznesPlan". W oknie, pod etykietą "Identyfikator komputera", program generuje automatycznie ciąg liczb. Liczby te należy skopiować i przesłać e-mailem do producenta programu na adres bp@and.pl

Alternatywa: można wysłać identyfikator komputera, klikając na przycisk  "Wyślij identyfikator komputera", jeżel…