Header Ads

iBiznesPlan

Wartość początkowa środka trwałego

Każda inwestycja rzeczowa związana jest z zakupem lub wytworzeniem dóbr materialnych, które po oddaniu do eksploatacji stają się środkami trwałymi. W programie iBiznesPlan wartości nabytych i wytworzonych przez inwestora środków trwałych wpisujemy w opcji Nakłady Inwestycyjne. Opcja ta służy również do generowania tabeli amortyzacyjnej.

Biznes Plan z programem iBiznesPlan
iBiznesPlan Max

Kluczowym w tej opcji jest określenie początkowej wartości środka trwałego oraz określenie punktu (daty) od którego rozpoczyna się naliczanie amortyzacji. W momencie rozpoczęcia liczenia amortyzacji mówimy już o środku trwałym.

W przypadku nabycia środka trwałego jego wartość początkowa określana jest na podstawie ceny nabycia, którą powiększamy o koszty związane z zakupem, które to koszty naliczane są do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania.

W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie (np. budowa hali, budynku biurowego, drogi) jego wartość początkową stanowi koszt wytworzenia (określamy w cenie nabycia: zużytych do wytworzenia środków trwałych, usług obcych, wynagrodzeń, odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania i innych kosztów, które można w sposób bezpośredni powiązać z przyszłym środkiem trwałym).
biznesplan
Analiza Finansowo Ekonomiczna w programie iBiznesPlan

Do kosztu wytworzenia środka trwałego nie wolno zaliczać:
  • kosztów ogólnych zarządu, 
  • kosztów sprzedaży, 
  • pozostałych kosztów operacyjnych, 
  • odsetek od kredytów, prowizji, które naliczane są po dacie oddania środka trwałego do eksploatacji.
W programie iBiznesPlan nie są zaimplementowane mechanizmy, które dzielą odsetki od kredytu na część powiększającą wartość początkową środka trwałego oraz pozostałą część zaliczaną do kosztów finansowych. Taki podział użytkownik programu musi wykonać we własnym zakresie.

W przeważającej ilości przypadków inwestycji rzeczowych ten przypadek nie występuje i nie ma konieczności zaliczania części odsetek do środka trwałego. W sytuacji, gdy inwestor spłaca odsetki (a właściwie prognozuje spłatę), przed oddaniem środka trwałego do eksploatacji, w pierwszej kolejności sprawdźmy, czy są to wartości, które mogą mieć znaczenie dla oceny inwestycji. Należy mieć przede wszystkim na uwadze, że analiza w biznes planie, to nie analiza rzeczywistej sytuacji, a prognoza wykonywana w warunkach niepewności i ryzyka. Większe znaczenie dla oceny biznes planu będą miały zawyżone lub zaniżone wartości kosztów lub przychodów, niż nie uwzględnienie w wartości początkowej środka trwałego, zwykle znikome wartości, wynikające z prognozowanych do zapłacenia odsetek w okresie budowy.

Brak komentarzy