Przejdź do głównej zawartości

Co muszę wpisać do programu iBiznesPlan, a co program wygeneruje sam ?

Użytkownik musi wprowadzić do programu niezbędne dane wejściowe:
 • Nazwy i wartości pozycji inwestycyjnych, kosztów eksploatacji, przychodów ze sprzedaży w poszczególnych okresach.
 • W przypadku pozycji kosztów i przychodów można wprowadzić ilości jednostek i wartość jednostkową dla każdej pozycji. Wartość sprzedaży i kosztów całkowitych dla każdej pozycji program wyliczy sam.
 • Nazwy pozycji kapitału obrotowego (wybieramy z list wyboru) oraz liczbę dni rotacji. Następnie wybieramy dla poszczególnych pozycji kapitału obrotowego pozycje kosztowe związane z daną pozycją. Po wybraniu, istnieje możliwość automatycznego obliczanie wartości poszczególnych składników kapitału obrotowego w kolejnych latach projekcji.
 • Informacje podstawowe dotyczące projekcji finansowania własnego: ilość udziałów (lub akcji) oraz cenę emisyjną i nominalną.
 • Informacje podstawowe dotyczące projekcji finansowania obcego (kredyty lub pożyczki): transze kredytu, stopę procentową, długość okresu spłaty kredytu.
 • Treść podrozdziałów części opisowej biznesplanu. Program posiada pre definiowaną treść dla części opisowej, która można przystosować do własnych celów.
Program oblicza i generuje:

 • Obliczy amortyzację dla poszczególnych pozycji,
 • Istnieje możliwość powiązania poszczególnych pozycji kosztów z pozycjami przychodów ze sprzedaży i na tej podstawie dokonania obliczenia wartości wybranych pozycji,
 • Oszacuje wartość likwidacyjną inwestycji,
 • Obliczy i wygeneruje szczegółowe harmonogramy spłaty kredytu (metodą annuitetową lub kapitałową).
 • Obliczy transze finansowania własnego,
 • Generuje dowolne wykresy związane z danymi wejściowymi i analizami, które mogą zostać wstawione w dowolne miejsce raportu,
 • Przygotowuje szablon dla części opisowej biznes planu wraz z pre definiowaną treścią,
 • Generuje kompletną analizę finansowo ekonomiczną na podstawie wprowadzonych danych,
 • Generuje raporty gotowe do wydruku (do wyboru):
      biznesplan
      analiza finansowa
      część opisowa dla biznesplanu,
 • Weryfikuje prawidłowość przeprowadzonych obliczeń.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Raporty w formacie HTML i PDF

Programy iBiznesPlan oraz Analiza SWOT wyposażone są w edytor tekstu, który umożliwia edytowanie i drukowanie  raportów, które generowane są przez program. Opracowując biznes plan lub analizę SWOT jako wynik końcowy otrzymujemy dokument (raport) z biznes planem lub analizą SWOT. Również wyniki prac cząstkowych, które są składnikami raportu końcowego możemy wygenerować i edytować w edytorze  programu. Dokumenty tworzone w edytorze programu zapisywane są w formacie wewnętrznym programu (pliki z rozszerzeniem rvf).

Format HTML (strona internetowa)
Raporty (dokumenty) z edytora programów iBiznesPlan i Analiza SWOT możemy zapisać w kilku innych formatach. Najbardziej przydatnym formatem jest format strony internetowej (pliki z rozszerzeniem html). W tym celu należy kliknąć na przycisk (Zapisz jako strona html). W wyniku następuje wygenerowanie nowego pliku w formacie strony internetowej HTML, który zawiera treść z pola edytora. W oknie programu wyświetlany jest komunikat z którego możemy do…

Wartość początkowa środka trwałego

Każda inwestycja rzeczowa związana jest z zakupem lub wytworzeniem dóbr materialnych, które po oddaniu do eksploatacji stają się środkami trwałymi. W programie iBiznesPlan wartości nabytych i wytworzonych przez inwestora środków trwałych wpisujemy w opcji Nakłady Inwestycyjne. Opcja ta służy również do generowania tabeli amortyzacyjnej.


Kluczowym w tej opcji jest określenie początkowej wartości środka trwałego oraz określenie punktu (daty) od którego rozpoczyna się naliczanie amortyzacji. W momencie rozpoczęcia liczenia amortyzacji mówimy już o środku trwałym.

W przypadku nabycia środka trwałego jego wartość początkowa określana jest na podstawie ceny nabycia, którą powiększamy o koszty związane z zakupem, które to koszty naliczane są do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania.

W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie (np. budowa hali, budynku biurowego, drogi) jego wartość początkową stanowi koszt wytworzenia (określamy w cenie nabycia: zużytych do wytworze…